Kosovo

Country portal

Mirë se vini në portalin shtetëror të Kosovës

Republika e Kosovës - Të dhënat bazike

  • Sipërfaqja e përgjithshme: 10 908 km²

Popullsia e përgjithshme rezidente: 1 804 944 vlerësimi (dhjetor 2014)

Nr. i përgjithshëm i ekonomive familjare: 297 090

Madhësia mesatare e ekonomive  familjare: 5.85 prs.

Dendësia e popullsisë për vitin 2013 (banorë për km2): 166.9

Rritja Reale e BPV për vitin 2013  3.4 %

BPV për Kokë Banori për vitin 2013 (në euro) 2,935

Indeksi i Çmimeve të Konsumit për vitin 2014 (mesatarja vjetore)  0.4%

 

Kosovo country portal is managed by:

Country administators
 

Sami Hasani
Water Services Regulatory Authority, Prishtina
Sami.Hasani@arru-rks.org
 

Qamil Musa
Water Services Regulatory Authority, Prishtina
Qamil.Musa@arru-rks.org

 

Visar Berisha
Water Services Regulatory Authority, Prishtina
Visar.Berisha@arru-rks.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upcoming Events

@ Kosovo

SHUKOS, SHUKALB

5th Balkans Joint Conference and Exhibition "Wastewater Challenge"

Pristina, Kosovo // 01 November 2017 - 03 November 2017

Conference / Workshop, Exhibition / Fair

The Water and Wastewater Works Association of Kosovo (SHUKOS) and the Water Supply and Sewerage Association of Albania (SHUKALB) jointly organize the 5th Balkans Joint Conference and Exhibition to be held on 1-3 November in Pristina, Kosovo, at the Emerald Hotel. The main theme of the Conference is “Wastewater Challenge”.

Parallel to the Conference, a large Exhibition area is planned, offering the private sector companies the opportunity to display their products, technologies and services for the water sector.

Please note that the Early Bird Conference Registration is open until 15 September. For more detailed information please visit the Conference and Exhibition website: www.balkansjointconference.org

Language: english

Contributed by Katerina Schilling on 31 July 2017

View more (+)

@ REGIONAL

European Water Association, EC

13th EWA Brussels Conference: Recent Developments in EU Water Policy

Brussels, Belgium // 06 November 2017 - 08 November 2017

Conference / Workshop

Held in cooperation with the DG Environment of the European Commission, the main objective of the annual EWA Brussels Conference is to establish a dialogue between the European Commission and European water professionals and stakeholders. The topic of the 13th EWA Brussels Conference is “Recent Development in the EU Water Policy”.

More Information

 

Language: english

Contributed by Katerina Schilling on 12 October 2017

View more (+)

REGULATION, TARIFFS AND SUBSIDIES, REGULATORY BENCHMARKING, ASSET MANAGEMENT

@ REGIONAL

Energy Regulators Regional Association (ERRA)

Introduction to Water Utility Regulation

Budapest, Hungary // 13 November 2017 - 17 November 2017

Course / Training

The course features 5 days dedicated to the core responsibilities and activities of water utility regulatory authorities with regard to the oversight of the regulated utilities, principles and practices of tariff setting, performance benchmarking, and new developments in the regulation of the sector.

The level of the course is introductory: it aims to provide basic, but comprehensive training to the personnel of water regulatory authorities and water utilities. Participants will gain knowledge on key economic concepts guiding the operation of the sector, the challenges faced by sector participants including the wider problems of water management, and the role of the regulator and regulatory models including best practices. A core theme of the course is tariff setting and approval by the regulator: theoretical lessons will be supplemented by case study examples and a tariff setting exercise. Sufficient time will also be dedicated to the role of performance benchmarking in regulation. 

For more information please visit:

http://erranet.org/training/3rd-training-on-water-regulation/

Contact:

secretariat@erranet.org

Cost: 1400-2300 EUR+27% VAT

Language: English

Contributed by Reka Timar on 15 May 2017

View more (+)

Country resources

Research Report

2016

Pdf file available in:

(5.0/1)

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit

RAPORTI VJETOR I PERFORMANCËS PËR OFRUESIT E SHËRBIMEVE TË UJIT NË KOSOVË NË 2015

Raporti për performancën e kompanive të licensuara të furnizimit me ujë, shërbimeve të ujërave të zeza, furnizimit me shumicë të ujit të patrajtuar

Your evaluation

Add comment


Contributed by Visar Berisha on 19 September 2016

View more (+)

Research Report

2016

Pdf file available in:

(0.0/0)

Tariff Department

Raport periodik mbi vlerësimin e përmbushjes së caqeve të përcaktuara për 9 mujorin e parë të vitit 2015 të procesit rregullator të tarifave 2015-2017

Ky raport pasqyron të dhënat e performancës së veçantë të shtatë (7) kompanive regjionale të shërbimeve të ujit dhe ujërave të zeza, me të cilën vlerësohet shkalla e përmbushjes së caqeve të përcaktuara me procesin rregullatorë te tarifave gjatë nëntë mujorit të parë të vitit 2015 dhe jep një pasqyrë të përgjithshme të sektorit për periudhën e shikuar.

Your evaluation

Add comment


Contributed by Vehbi Duraku on 15 February 2016

View more (+)

Research Report

19 October 2015

Pdf file available in:

(0.0/0)

Tariff Department

Raport periodik mbi vlerësimin e përmbushjes së caqeve të përcaktuara për 6 mujorin e parë të vitit 2015 të procesit rregullator të tarifave 2015-2017

Ky raport pasqyron të dhënat e performancës së veçantë të shtatë (7) kompanive regjionale të shërbimeve të ujit dhe ujërave të zeza, me të cilën vlerësohet shkalla e përmbushjes së caqeve të përcaktuara me procesin rregullatorë te tarifave gjatë gjashtë mujorit të parë të vitit 2015 dhe jep një pasqyrë të përgjithshme të sektorit për periudhën e shikuar.

Your evaluation

Add comment


Contributed by Vehbi Duraku on 29 January 2016

View more (+)

Lajmet